Kompetens

Vi har specialkompetens inom följande områden:

  • Strategiarbete
  • Utredningar
  • Bevissäkring
  • Forensiska analyser och granskning av tekniska protokoll
  • Ta bort material på internet
  • Rättsliga åtgärder
  • Informationsinsatser
  • Juridiskt stöd

Strategiarbete

Om det handlar om ett mer omfattande brott eller intrång är det bra att göra en övergripande strategi. Vi inleder vanligtvis med att kartlägga problemets struktur och omfattning. Därefter arbetar vi fram en strategi, där flera olika åtgärder ingår. Det kan handla om allt från bevissäkring, utredning, polisanmälan och skadeståndsprocesser till brottsförebyggande insatser. Mer information om några av de olika metoderna finner ni nedan.

Utredningar

En stor del i vårt arbete består av inhämtning av information. Det sker idag främst i utredningar mot organiserad verksamhet och är nödvändigt för att få kunskap om vissa kriminella grupper, men kan också vara nödvändigt vid mindre utredningar rörande exempelvis hatbrott och kränkningar på internet.

Vi arbetar med både dolda och öppna informationskällor. All information utvärderas för att kartlägga omfattningen och strukturen av brottet. Vi använder oss i vissa fall av fysiska källor, det vill säga personer som har viktig information att lämna gällande en händelse. Det är av största vikt att de personer som lämnar uppgifter kan göra det anonymt och på ett säkert sätt utan att identiteten röjs. Vi har därför utvecklat noggranna och speciella rutiner för detta. Vi har sedan flera år tillbaka ett stort kontaktnät och ett väletablerat samarbete med andra företag och organisationer i hela Europa.

Bevissäkring

Vid händelse av internetrelaterade brott bistår vi med kvalificerad bevissäkring. De digitala bevisen sparas med väl beprövad teknik enligt speciella metoder. Vi arbetar enlig förutbestämda metoder som säkerställer hög kvalitet och mycket högt ställda krav på korrekt bevisinhämtning. Alla uppdrag i digitala miljöer spelas in och kan om så efterfrågas spelas upp i exempelvis domstol. Den som utfört bevisinsamlingen har mångårig erfarenhet som sakkunnig vid förhandlingar i både svensk och utländsk domstol. 

Digital bevisinsamling kan delas in i två olika kategorier. Vid informationsbevisning är syftet att samla in information om en viss händelse, till exempel en kränkning, ett hatbrott eller publicering av olagligt material. Identifikationsbevisning syftar till att säkra bevis kring gärningsmannen. Inte sällan sammanfaller båda dessa kategorier och kan ge en komplex bild av det inträffade. 

Vår inställning är att brott skall utredas av polis och vi kan hjälpa dig som är utsatt att samla in nödvändig bevisning och förtydliga en polisanmälan.

Forensiska analyser och granskning av tekniska protokoll

Digitala bevis har blivit allt viktigare i både brottmål och civilmål. I händelse av att en uppdragsgivare misstänker brott i sin IT-miljö kan vi bistå med kompetens att hitta, spåra, säkra och dokumentera digitala bevis i datorer och mobiltelefoner. Exempel på sådan kriminalitet kan vara informationsstöld eller illojalitet inom ett företag. Arbetet utförs vanligtvis i laboratorier, men det finns också möjlighet att vid behov arbeta direkt på plats. Analyser av detta slag kräver i regel en detaljerad redogörelse och vittnesmål i domstol. 

Inte sällan besväras advokater med stora tekniska utredningar som kan vara svåra att förstå och värdera i bevishänseende. Förutom att genomföra egna analyser bistår vi med att granska utredningar och skärskåda tekniska protokoll för att finna alternativa orsaker till ett påstående. Alla kan bli anklagade för att ha begått fel och kanske finns det teknisk bevisning som påstås visa detta. Även man inte anser sig ha gjort fel kan det vara svårt att argumentera mot vad som påstås. Vi hjälper dig med att analysera teknisk bevisning och klargöra vad den egentligen bevisar.

Ta bort material på internet

Brottsoffer saknar i många fall kunskap om hur man kan ta bort oönskat material på internet. Arbetet kräver uppbearbetade rutiner, ett brett kontaktnät med bland annat innehållsleverantörer och kunskap om hur internet är uppbyggt. Vi hjälper till med att ta bort exempelvis kränkande eller rasistiskt material och att avindexera sökresultat. Det kan röra sig om kränkande fotografier, hotfull text eller länkar till material som utgör upphovsrättsbrott.

Rättsliga åtgärder

Straffrättsliga processer
Vi har lång och bred erfarenhet av att göra väl underbyggda polisanmälningar. I dag krävs att den som utsätts för ett brott kan visa upp tillräcklig bevisning för att polisen ska gå vidare med en utredning. Vid digitala brott använder vi speciella metoder för att på ett så säkert sätt som möjligt dokumentera brottet. Under rättegång har vi erfarna medarbetare som kan biträda åtalet vid sidan av åklagare.

Civilrättsliga processer
Rättighetsalliansen agerar även i civilrättsliga processer som t ex skadeståndsanspråk och förbudstalan. Vi har drivit flera praxisbildande mål på området.

Skadestånd
Att kräva skadestånd är ett sätt att återställa skada, men det kan också vara ett effektivt sätt att få stopp på ett brott. Nästan alla brott, oavsett om det är upphovsrättsintrång, kränkningar, hot eller annat, upphör när gärningsmannen blir kontaktad och informerad om att hen är identifierad och kommer att krävas skadestånd.

Informationsinsatser

I många fall kan information om rättsläget vara bästa sättet att få ett intrång eller ett brott att upphöra.

Vi arbetar förebyggande genom att upplysa allmänheten om risker och sätt att förhindra och förebygga nätbrott. Informationsinsatser riktade direkt till gärningsmannen, som ofta tror sig vara anonym, är också ett effektivt sätt att få brottsligheten att upphöra.

Juridiskt stöd

Vi arbetar även för att på en bredare front motverka illegal handel. Det kan handla om att ta fram branschöverenskommelser, uppförandekoder och policydokument.

Våra tjänster omfattar också en mängd andra juridiska uppdrag såsom rättsutredningar, författande av remissvar eller att i andra sammanhang bistå med juridisk kompetens.

Om oss

Vi arbetar mot nätbrott

Rättighetsalliansen arbetar i huvudsak mot olika former av nätbrott, till exempel piratkopiering, kränkningar och illegal handel. Rättighetsalliansen drivs av oberoende konsulter med omfattande erfarenhet i gränssnittet mellan internet, datateknik och juridik. Vi anlitas av både svenska och utländska uppdragsgivare, privatpersoner och företag. Vidare ingår Rättighetsalliansen i ett internationellt nätverk som arbetar med dessa frågor.

Läs mer